Verslag jaarvergadering dorpsraad

Foto: Johan Faes jr.

Op 18 maart jl. had de dorpsraad haar jaarlijkse openbare vergadering waarin zij het dorp informeert over de lopende zaken en terugblikt op het afgelopen jaar. Ook dit jaar was er weer een afvaardiging van de gemeenteraad aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en aanvullende informatie te geven waar nodig. Met ongeveer 35 aanwezige inwoners werd deze vergadering ongeveer net zo goed bezocht als vorig jaar. 

Opening
Na de opening door de voorzitter werd er teruggeblikt op het afgelopen jaar. Hierbij lag de nadruk op de verschillende activiteiten die er georganiseerd zijn in 2015. Denk hierbij aan de Meerminnenfeesten, activiteiten rondom koningsdag, de puzzelrit, concerten en exposities in het kerkje. Maar ook aan de realisatie van de speeltuin die inmiddels druk gebruikt word door de jongere generatie Kerkjenaren. Het gemeentehuis staat inmiddels officieel te koop en er is een nieuwe bezetting voor de beheerstichting van het dorpshuis, die zichzelf heeft aangemeld. Ook de bollingcompetitie werd niet vergeten net als de nog steeds succesvolle ‘Stoofpot’ en de Kerkje Koerier.

Financieel
Bij de bespreking van het financieel jaaroverzicht vielen 2 grote uitgaven op; de ruim 20.000 euro die is uitgegeven aan het project ’t Kerkje Speelt’ die terug te vinden is in het financieel jaaroverzicht en een bijdrage van 1.500 euro die ten goede gaat komen aan de renovatie van het dorpshuis. De uitgave die is gedaan ten bate van de speeltuin bestond voor het overgrote deel uit binnengekomen subsidies voor dat specifieke project. Hiermee zijn die uitgaven dus vrijwel helemaal gedekt. De bijdrage voor de renovatie van het dorpshuis staat uiteraard nog niet in dit overzicht omdat deze nog niet is gedaan. Uiteraard werden de vrijwilligers die dit jaar het overzicht hebben gecontroleerd hartelijk bedankt voor hun werk. Dit jaar zullen Frea van Oostrum en Henri Klein Hesseling deze taak uitvoeren. 

Bestuursverkiezing
Johan Faes was aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Hij werd met meerderheid van stemmen herkozen. 

Actuele zaken
Tijdens de vergadering van 2015 is uitgebreid gesproken over het mini valorisatie plan om de kern van het dorp op te waarderen. Voortbordurend hierop werd er gesproken over de uitgevoerde en nog uit te voeren punten van dit plan. Over de wens voor een uniformere uitstraling van de dorpskern is er nieuws; in mei komen er nieuwe straatlantaarns voor het stuk rond de ingang van het dorp, dorpshuis/ restaurant. De huidige lantaarns zijn uit productie genomen dus zullen alle, daar nu aanwezige lantaarns, vervangen worden door een nieuw model. 

Tevens is er gesproken over de mogelijkheid voor het oprichten van een whatsapp-groep voor het dorp om elkaar bij calamiteiten te kunnen alarmeren. Denk hierbij aan extra alertheid tijdens een inbraakgolf etc. De afgevaardigde van de gemeenteraad geeft aan dat de gemeente bezig is met het samenstellen van een brochure om inwoners te informeren over het gebruik en nut van zulke groepen. In IJzendijke bestaat zo’n groep al en dit lijkt goed te werken. Eventueel zou de dorpsraad hier een coördinerende rol in kunnen vervullen. 

Informatie van de wethouder
Op 6 april a.s. is er een gesprek waarbij een afvaardiging van de beheerstichting dorpshuis praat met ambtenaren van de gemeente over de voortgang en plannen aangaande ons dorpshuis. Hierin zullen ook de uitslagen van de binnengekomen antwoorden op de enquêtes meegenomen worden. In oktober is er een werkbezoek gepland waarbij ons dorp bezocht zal worden. Hierbij zullen er in het dorpshuis thematafels worden ingericht waarbij inwoners met vragen terecht kunnen. Er komt een nieuw convenant met daarin afspraken tussen de gemeente naar stad- en dorpsraden. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid erg lijken op het bestaande convenant. 

Tijdens de rondvraag komt het punt van criminaliteit en preventie daarvan naar boven. Wethouder Jack Werkman geeft aan dat er cijfers bekend zijn over criminaliteit in onze streek en dat aan de hand daarvan aan preventie wordt gedaan. Ook rijst de vraag of onze gemeente ook vluchtelingen op gaat nemen. De wethouder geeft aan dat er in oktober 2015 noodopvang is geweest in Cadzand. Er moeten de komende jaren nog vluchtelingen worden gehuisvest, maar die worden verspreid over heel Zeeland. Op dit moment is dit vraagstuk niet echt actueel in Zeeuws- Vlaanderen. 

Naast alle zakelijke mededelingen van deze avond vond de dorpsraad dit ook het goede moment om Petra van de Wijnckel en Evelien Daelman (niet aanwezig) te bedanken voor hun inzet van de afgelopen 10 jaar voor de beheervan het dorpshuis. Zowel de dorpsraad als Petra gaven aan blij te zijn dat de beheerstichting wordt voortgezet.