Jaarvergadering Dorpsraad: terugkijken en vooruitblikken

Ongeveer dertig inwoners hebben vrijdagavond 11 november 2011 de jaarvergadering van de dorpsraad bezocht. Voorzitter van de dorpsraad Tonny Brugge stond stil bij de dit jaar gehouden dorpsraadactiviteiten en door secretaris Johan Faes werden plannen voor 2012 toegelicht. Namens de gemeente Sluis waren wethouder Almekinders en de toezichthouder Scherbeijn aanwezig. 

De eerste dorpsactiviteit van het jaar was traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis. Op 11 maart hebben we samen met de gemeente Sluis een opplusdag gehad. Tijdens deze dag werden er onder andere een aantal straatnaambordjes vervangen door nieuwe, is de dorpspomp opgeschilderd, struikjes geplant, bankjes voorzien van geverfde planken en op een aantal plaatsen oneffenheden in het trottoir hersteld. Alle leden van de dorpsraad, één inwoners en 4 gemeentewerkers waren er de hele dag mee in de weer.

Dankzij een bewonersgroep heeft ons dorp dit jaar weer Koninginnedag kunnen vieren. Jong en oud hebben hier volop van kunnen genieten. Hopelijk is het komend jaar ook weer mogelijk Koninginnedag te kunnen organiseren in ons dorp. Datzelfde geldt voor de Nacht van 't Kerkje. De bewonersgroep "Eigen Wijzen" heeft op 22 oktober het project "Eigen Wijs Landschap" feestelijk afgesloten. Hoogtepunten tijdens deze middag waren de opening van het Hildegonda Ommetje, een optreden van het toneelgezelschap "De Waterlanders" en natuurlijk de officiële onthulling van het standbeeld van de zeemeermin van Waterlandkerkje "Hildegonda".

Voorstel mini-valorisatie Waterlandkerkje
Secretaris Johan Faes heeft aansluitend hierop een toelichting gegeven op een voorstel om in 2012 een een mini valorisatieproject voor het hart van ons dorp op te starten. Doel hiervan is het opwaarderen van een gedeelte van de P.C. Boutenstraat, Redouteplein en de Molenstraat. Éen onderdeel van het voorstel is het aangewezen gebied te voorzien van nostalgische straatlantaarns. Daarnaast wordt er extra aandacht gevraagd voor het voormalige gemeentehuis en het dorpshuis van Waterlandkerkje. Om beide panden flink energiezuiniger te kunnen maken, dienen de slechte kozijnen te worden vervangen en te worden voorzien van dubbelglas. In het dorpshuis is ook het sanitair aan vervanging toe. Het plan heeft als doel het aanzicht van het dorphart te verfraaien en het behouden van een kwalitatief goede sociale voorziening voor ons dorp. Tijdens de vergadering werd aan de aanwezigen een document uitgereikt met een uiteenzetting van het voorstel. Binnenkort wordt het document naar de gemeente toegestuurd zodat de mogelijkheden in samenwerking met hun verder onderzocht kunnen worden. Belangrijke voorwaarde, om een dergelijk mini valorisatieproject te kunnen opstarten, is dat er een groot draagvlak voor bestaat bij de inwoners van Waterlandkerkje. Dit draagvlak bleek tijdens de vergadering zeker te bestaan onder de aanwezigen. In een volgende editie van de Kerkje Koerier worden alle inwoners dan ook opgeroepen zich aan te melden om deel te nemen aan een bewonersgroep. De bewonersgroep zal dan samen met de dorpsraad het project verder oppakken. De Wethouder Conny Almekinders reageerde kort op het voorstel en gaf aan dat de gemeente zeker bereid is om mee te werken aan het onderzoeken van de mogelijkheden van een mini valoristieproject voor Waterlandkerkje. Het document is te downloaden via onderstaande link.

http://www.members.tripod.com/hildegonda/Mini-Valorisatie_Waterlandkerkje_pdf.pdf.

Financieel jaarverslag en bestuursverkiezing
De penningmeester Evelien Daelman heeft het financieel verslag gepresenteerd. Daarna heeft de bestuursverkiezing plaatsgevonden. Tonny Brugge en Evelien Daelman waren aftredend en herkiesbaar. Beiden zijn door de de vergadering herkozen. Helaas heeft er zich nog niemand aangemeld als nieuw bestuurslid. De dorpsraad is hiermee nog steeds op zoek naar een vijfde bestuurslid. Indien inwoners hiervoor alsnog belangstelling hebben, kan men zich aanmelden bij één van de dorpsraadleden. Tijdens het vragenrondje heeft de Protestantse Gemeente "De Verbinding' de inwoners in het kort verteld wat hun activiteiten zijn in kerkelijk verband. Aan de inwoners werd gevraagd naar ideeën en suggesties voor activiteiten die ze als kerkgemeenschap het dorp zouden kunnen aanbieden. Of juist misschien zaken die ze minder zouden moeten doen.  Rina Oosterling heeft namens Juutsom de inwoners uitgenodigd voor een bezoek aan de zorgboerderij. Via de Kerkje Koerier hierover later meer.

Na het afronden van het stellen van vragen aan de dorpsraad en de gemeente werd de vergadering afgesloten en kon er nog even worden nagepraat onder het genot van een drankje.